Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die van de gebruikers van Luchtbrug-CF en Luchtbrug App worden verwerkt.

Indien je inlogt in je Luchtbrug-CF Account, je persoonsgegevens in het Luchtbrug-CF Account wijzigt of aanvult of om een andere reden persoonsgegevens aan de zorginstelling die gebruik maakt van Luchtbrug-CF voor de CF behandeling, verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken.

Indien je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door in te loggen in je Luchtbrug-CF Account, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

Wij adviseren je om het Privacy statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke en bewerker
  • Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens binnen het algemene deel van Luchtbrug treedt het Radboudumc op als verwerkingsverantwoordelijke (zie artikel 2).
  • Met betrekking tot de verwerking van zorginhoudelijke gegevens die je invoert en al dan niet deelt met je CF team is het zorginstelling van je CF team verwerkingsverantwoordelijke.
  • De gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van de zorginstelling die gebruik maakt van Luchtbrug zijn te vinden op de website van de zorginstelling
  • De gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Radboudumc zijn hier te vinden.
 2. Welke gegevens verwerkt de zorginstelling waarvan het CF-team deel uitmaakt (als verantwoordelijke) en voor welk doel
  • In het kader van het gebruik van het Luchtbrug-CF Account worden door de zorginstelling waarvan het CF-team deel uit maakt de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   • a) voor- en achternaam
   • b) adresgegevens
   • c) e-mailadres
   • d) mobiel nummer
   • e) locatiegegevens (alleen voor Luchtbrug App)
  • De zorginstelling verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • a) je voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je gebruik van de Luchtbrug-CF, het Luchtbrug-CF Account en/of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
   • b) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de zorginstelling je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de zorginstelling toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
   • c) je voor- en achternaam , e-mailadres en mobiel nummer wordt gebruikt voor de authenticatie en beveiliging van het Luchtbrug-CF Account.
   • d) Indien binnen het Luchtbrug-CF Account uitgewisselde persoonsgegevens, al dan niet betrekking hebbend op de gezondheid gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek ter bevordering voor de zorg voor patiënten met CF en om het gebruik van Luchtbrug-CF te kunnen optimaliseren, zal hiervoor uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd.
   • e) je locatiegegevens worden gebruikt voor de koppeling van de Luchtbrug App met bluetooth apparaten, zoals de spirometer en smartinhalers, indien je hiervan gebruik maakt.
 3. Verwerking van de persoonsgegevens en persoonlijke informatie in het Luchtbrug-CF Account
  1. De uitwisseling van persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie binnen het Luchtbrug-CF Account vindt altijd plaats in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen jou en je zorgverleners, bijvoorbeeld de (kinder)(long)arts, de (kinder)longverpleegkundige of verpleegkundig specialist (hierna: ‘CF-team’), dan wel de zorginstelling waarbinnen het CF-team werkzaam is. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens treedt het CF-team (dan wel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam is) op als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het CF-team verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze informatie is op te vragen bij het CF-team.
  2. Met betrekking tot de persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie die binnen het Luchtbrug-CF Account worden uitgewisseld treedt Re:publik op als verwerker. Zij verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructie van het CF-team van de zorginstelling die gebruik maakt van Luchtbrug-CF. In dat kader hebben Re:publik en de zorginstelling een verwerkersovereenkomst gesloten.
 4. Bewaartermijnen
  1. De zorginstelling die Luchtbrug-CG gebruikt, verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang je beschikt over een Luchtbrug-CF Account.
  2. Als gevolg van de beëindiging van het Luchtbrug-CF Account worden alle daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke informatie vernietigd en/of geanonimiseerd. Alvorens hiertoe over te gaan zal Radboudumc het CF-team van de zorginstelling die gebruik maakt van Luchtbrug-CF (gedurende een maximum periode van drie (3) maanden) de mogelijkheid bieden om een kopie te maken van de in je Luchtbrug-CF Account opgeslagen informatie, zodat zij deze kunnen verwerken in jouw patiëntendossier.
  3. Onverminderd voorgaande zal Radboudumc persoonsgegevens die zij op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om langer te bewaren, pas na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn vernietigen.
 5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Radboudumc passende technische maatregelen getroffen welke voldoen aan de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het CF-team (dan wel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam is) gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers en sub-verwerkers. Voor de hosting, back-up en beheer maakt zij bijvoorbeeld gebruik van Re:publik B.V. Via de Functionaris Gegevensbescherming van de zorginstelling kan een lijst worden opgevraagd van de verwerkers.
  3. De verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de zorginstelling die gebruik maakt van Luchtbrug-CF. Met de bewerkers/sub-bewerkers heeft het CF-team een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy statement na te leven.
 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via het CF-team van het ziekenhuis waar je onder behandeling bent kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Luchtbrug-CF-team van Radboudumc zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Radboudumc je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 en 3, kan je eveneens contact opnemen met de klantenadministratie (info@luchtbrug-cf.nl).
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de zorginstelling je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van je instelling (contactgegevens via de website van de betreffende zorginstelling). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie (info@luchtbrug-cf.nl).
 7. Wijzigingen
  • Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via Luchtbrug-CF bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy statement te bekijken.

Nijmegen, December 2020